Algemene voorwaarden

Peak Off advies  Algemene Voorwaarden 29-9-2011

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, alsmede de inhoud en uitvoering van alle , al dan niet schriftelijk vastgelegde, voorstellen, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van opdracht tussen Peakoff Advies, hierna te noemen Peakoff,  en een opdrachtgever, met uitzondering van de opdrachten tot levering van apparatuur. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van de (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever.

Peakoff  is gevestigd te (4261 AD) Wijk en Aalburg (N-Br) adres Maasdijk 55.

Artikel 1 Inhoud van de opdracht

De inhoud van de opdracht wordt bepaald door de in de aanbieding opgenomen omschrijving van de werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen die naderhand daarop worden aangebracht. De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de bij de aanbieding vermelde, geschatte termijn, tenzij zulks onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

Peakoff zal de door hem te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

Artikel 2 Offerte

Alle offertes, waaronder tevens begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, zijn vrijblijvend en kunnen vorm vrij worden ingetrokken. Peakoff kan eveneens de offerte herroepen na aanvaarding door de opdrachtgever, mits dit onverwijld geschiedt.

Door Peakoff uit te brengen offertes hebben een vaste, in de offerte te bepalen geldigheidsduur. Indien de offerte geen geldigheidsduur aangeeft, bedraagt deze zestig dagen. Offertes van Peakoff zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt.

Artikel 3 Totstandkoming van de opdracht

Zolang niet op andere wijze blijkt dat Peakoff een opdracht heeft aanvaard (in welk geval deze Algemene Voorwaarden daarop eveneens van toepassing zijn), dient de Opdrachtgever er van uit te gaan dat een opdracht slechts tot een Overeenkomst heeft geleid, indien de Opdrachtgever een offerte van Peakoff binnen de geldigheidsduur daarvan schriftelijk heeft aanvaard, of indien peakoff een anderszins door de opdrachtgever verleende opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

 Artikel 4 Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die het bureau nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van het bureau betrokken (zullen) zijn. Als Peakoff daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie het bureau kosteloos een eigen werkruimte met desgewenst een telefoon/data-aansluiting.

Artikel 5 Meerwerk minderwerk

Tenzij schriftelijk een vaste aanneemsom is overeengekomen, zal Peakoff meer- en minderwerk verrekenen met de eindafrekening van de opdracht. Als meerwerk wordt tevens verstaan de werkzaamheden die door Peakoff zijn verricht, hetzij op verzoek van de opdrachtgever, hetzij op last van derden of ingevolge gewijzigde voorschriften, welke voor volledige uitvoering van de opdracht noodzakelijk worden geacht.

Alle meer- en minderwerk wordt berekend conform het bij de offerte overeengekomen tarief.

Artikel 6 Intrekking, onderbreking, vertraging of verlenging van de opdracht

1. De omvang van de opdracht wordt bepaald door de bij aanvang van de opdracht beschreven werkzaamheden. De opdracht is voltooid wanneer de overeengekomen werkzaamheden zijn verricht. Partijen kunnen de opdrachtverlening te allen tijde tussentijds opzeggen. Bij tussentijdse opzegging zal Peakoff een eindafrekening opstellen en het loon berekenen over alle tot op dat moment verrichte werkzaamheden.

Artikel 7 Vergoedingen

1. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is de opdrachtgever loon verschuldigd aan Peakoff. Het loon wordt vastgesteld per gewerkt uur of op basis van een vaste aanneemsom.

2. De in het eerste lid vermelde vergoedingen worden vermeerderd met omzetbelasting en onkosten- en schadevergoedingen als bedoeld in artikel 7:406 B.W..

3. Peakoff zal de Opdrachtgever tijdig in kennis stellen van alle in lid 2 bedoelde onkostenvergoedingen, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht.

4. Reistijd wordt geacht mede aan de uitvoering van een opdracht te zijn besteed, tenzij anders overeengekomen is.

5. Tenzij hierover bij aanvang van de opdracht andere afspraken zijn gemaakt, worden de onder lid 1 en lid 2 bedoelde vergoedingen maandelijks aan het einde van de maand en bij beëindiging van de opdracht gedeclareerd. Bij beëindiging van de opdracht vindt een eindafrekening plaats..

6. De hoogte van het onder lid 1 bedoelde loon per uur kan eenmaal per jaar aan het begin van het kalenderjaar onaangekondigd worden aangepast met geldende CBS-indexering voor loon en prijscorrectie.

Artikel 8 Resultaten

1. Opdrachtgever heeft de volle en vrije beschikking over de resultaten van de opdracht. De resultaten bestaan in kennis die Peakoff aan de opdrachtgever rapporteert, onverschillig haar verschijningsvorm (rapport, tekening, berekening, model, programmatuur, etc.). Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van het bureau. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van het bureau.

2. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

3. De Opdrachtgever heeft het recht in redelijke mate tussentijdse rapportage van Peakoff  te verlangen. Voor zover de opdracht niet in de kosten daarvan voorziet, brengt Peakoff de kosten van dergelijke rapportages overeenkomstig de alsdan geldende tarieven in rekening.

Artikel 9 Geheimhouding

1. Tenzij bij aanvang anders is overeengekomen verplicht Peakoff zich tot geheimhouding van alle gegevens die zij in het kader van een offerte dan wel een opdracht van de (aspirant-) Opdrachtgever ontvangt of op enigerlei andere wijze leert kennen, en waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door Peakoff onderkend behoord te worden.

2. Tenzij bij het verlenen van de opdracht anders is overeengekomen verplicht Peakoff zich gedurende twee jaar, gerekend vanaf de datum van de eindafrekening, tot geheimhouding van de resultaten van de opdracht. Hiervan worden uitgezonderd (experimentele) werkwijzen, modellen, gebruik van apparatuur en rekenmethoden die niet direct zijn beoogd als resultaat van de opdracht dan wel die reeds in het bezit van Peakoff waren, hetzij door eigen ontwikkeling hetzij door verkrijging van derden.

2. De opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van bedrijfsinformatie van Peakoff, waarvan de vertrouwelijkheid vaststaat dan wel redelijkerwijs door de Opdrachtgever onderkend behoort te worden.

Artikel 10 Publicaties

Peakoff heeft het recht tot publicatie van niet-geheime informatie verband houdende met in het kader van Overeenkomst verrichte prestaties.

Artikel 11 Werkterrein Peakoff

Onverkort verplichting van Peakoff tot geheimhouding kan een rechtsverhouding waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn nimmer met zich meebrengen dat Peakoff jegens de Opdrachtgever gehouden is op enig werkterrein, waarop Peakoff zich begeeft of gaat begeven, beperkingen in acht te nemen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

1. Peakoff is tegenover de Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks gevolg is van een verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht door van Peakoff of werknemer(s) van Peakoff dan wel van personen wier diensten Peakoff  gebruik maakt en voor wie Peakoff aansprakelijk is.

2. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

3. Indien een opdracht meer dan één object betreft, wordt voor de bepaling van de limiet van aansprakelijkheid van Peakoff slechts dat gedeelte van de verschuldigde vergoeding in aanmerking genomen dat direct betrekking heeft op het object ter zake waarvan schade blijkt te zijn ontstaan.

4. Peakoff noch alle in het kader van de opdracht voor Peakoff werkzame personen, zijn niet aansprakelijk voor schade  aan opdrachtgever en/of derden voortvloeiende uit de toepassing en/of het gebruik van (een deel) van de resultaten van de werkzaamheden..

5. De Opdrachtgever zal Peakoff vrijwaren tegen vorderingen van derden ter zake van vergoeding van schade die is ontstaan door of in verband met ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte prestaties waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Onder derden wordt in dit verband ook verstaan werknemers van de Opdrachtgever en personen van wier diensten de Opdrachtgever bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt maakt.

6. Indien de Opdrachtgever de risico’s verbonden aan de uitvoering van Resultaten door verzekering aan een ander overdraagt, is hij gehouden Peakoff te vrijwaren tegen de gevolgen van enig regresrecht vanwege de verzekeraar uitgeoefend.

7. De beperkingen in de schadevergoedingsverplichtingen van de Opdrachtgever uit dit artikel zijn mede van kracht ten opzichte van werknemers en van Peakoff, alsook ten opzichte van derden waarvan Peakoff bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik heeft gemaakt en voor wie Peakoff aansprakelijk is.

Artikel 13 Overmacht

1. Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is Peakoff nimmer aansprakelijk indien zij niet of tijdig aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever kan voldoen ten gevolge van overmacht; als zodanig worden beschouwd alle omstandigheden die een normale uitoefening van de werkzaamheden verhinderen, zoals oorlogsomstandigheden, brand, diefstal en andere vernietigingen, bedrijfsstoornissen in welke vorm dan ook, overheidsmaatregelen en dergelijke.

2. Indien derden van wie Peakoff voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is, hun verplichtingen jegens haar niet of niet tijdig nakomen op grond van omstandigheden die volgens het eerste lid van dit artikel overmacht voor Peakoff zouden hebben overgeleverd, levert dit niet of niet tijdig nakomen door die derden ook voor Peakoff zelf overmacht jegens de Opdrachtgever op.

Artikel 14 Betaling

1. Betalingen dienen te geschieden, zonder enige aftrek of schuldvergelijking, binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen is.

2. Eventuele reclames tegen de factuur, die binnen 8 dagen na factuurdatum dienen te worden ingediend, schorten de betalingsverplichting niet op.

3. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de dag na de vervaldatum, zonder dat Peakoff tot enige sommatie of ingebrekestelling verplicht is. De Opdrachtgever is in zodanig geval over het verschuldigd gebleven bedrag een rente schuldig gelijk aan het tarief van de wettelijke rente, vanaf de vervaldag tot aan de dag van betaling.

4. Ingeval Peakoff overgaat tot het nemen van maatregelen tot invordering van verschuldigde bedragen of tot handhaving van haar overige rechten jegens Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden Peakoff alle ter zake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan bij de desbetreffende maatregelen ingeschakelde derden en alle kosten die Peakoff binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of ten dele aan de desbetreffende maatregelen mogen worden toegerekend. Ingeval van invordering van verschuldigde bedragen heeft Peakoff de keus de op invordering vallende kosten gespecificeerd van de opdrachtgever te vorderen, of om die kosten forfaitair te bepalen op vijftien procent van het ten onrechte onbetaald gebleven bedrag.

Artikel 15 Ontbinding

Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen, is de Opdrachtgever in verzuim indien bij ondanks deugdelijke ingebrekestelling niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst mocht voortvloeien. Alsdan heeft Peakoff het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden zonder dat Peakoff  tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd het recht op vergoeding van schade die het gevolg is van de wanprestatie en de opschorting of ontbinding. In deze gevallen is iedere vordering die Peakoff ten laste van de opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar. In het geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, of onder beheer-, bewind -, of curatelestelling van de Opdrachtgever zal deze van rechtswege geacht worden in verzuim te zijn; in dat geval heeft Peakoff zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder dezelfde voorwaarden als hiervoor genoemd.

Artikel 16 Geschillen en toepasselijk recht

1. Alle geschillen, daaronder begrepen hetgeen slechts een der partijen als een geschil beschouwt, zullen ter beslechting worden voorgelegd aan de uit hoofde van het geschil bevoegde rechter.

2. Op de totstandkoming en uitvoering van Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Handelsregister

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg. Inschrijving Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg onder nummer 18083024

Peakoff Advies Maasdijk 55  Postbus 3  4260 AA Wijk en Aalburg  4261 AD Wijk en Aalburg (N-Br) Nederland Tel. 06-51 99 33 43

 

Delen:
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Hyves
  • Google Buzz
  • email
  • eKudos
  • NuJIJ
  • RSSLaat uw reactie achter

Uw e-mail adres wordt niet getoond. Dit veld is verplicht

U kunt dit gebruiken: HTML als tags en attributen.:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <s> <ins> <strong>